فرم درخواست نمایندگی

نوع مالکیت
آلبوم
احتراما تعداد آلبوم های انتخابی شما از آلبوم های مهر دکو به نام های ذیل نزد شما به امانت قرار می گیرد که در صورت همکاری رضایت بخش طرفین ، آلبوم های دیگر برند مهردکو نیز در اختیار شما قرار می گیرد. بدیهی است در صورت عدم همکاری لازم، آلبوم های ذکر شده و انتخابی شما باید صحیح وسالم عودت داده شود.